Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

AJUDA PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES

18 de sep de 2023

 

 

Persones, empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació, amb residència fiscal a Espanya: 

a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública, titulars d'una explotació agropecuària. 

b) Comunitats de regants i altres organitzacions la fi de les quals consistisca en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fi agropecuària. 

c) Titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament del qual siga necessari actualment el consum d'energia elèctrica. 

d) Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l'autoritat competent. 

e) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, sempre que almenys un dels socis siga titular o beneficiari de l'explotació agrària. 

f) Les empreses de serveis energètics (ESSES), o proveïdors de serveis energètics. Per a poder ser destinatàries, aquestes empreses hauran d'actuar conformement amb el contracte que hagen establit a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les actuacions subvencionables recollides en aquesta convocatòria, i hauran d'acreditar la seua actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada. 

 

Actuacions susceptibles de suport: 

a) Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Consistirà en l'execució d'actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions de CO?. 

b) Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. Consistirà en la realització d'actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d'energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions CO?. 

 

Tipus d'ajuda: 

La quantia màxima de les ajudes, per a cadascuna de les tipologies d'actuacions subvencionables, tindrà com a  límit màxim el 30% del cost elegible. 

S'estableix una ajuda màxima per projecte de 300.000 euros. 

 

Costos subvencionables: 

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest programa, que s'han indicat per a cadascuna de les actuacions subvencionables recollides en la present convocatòria, i els que es descriuen tot seguit: 

a) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda. Es consideraran costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que el sol·licitant poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient. 

b) La realització d'auditories energètiques que permeten identificar i avaluar adequadament les mesures a implantar de millora de l'eficiència energètica. 

c) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats. 

d) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions. 

e) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions, inclosa obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries. 

f) En el cas particular d'instal·lacions geotèrmiques, el cost de la realització dels estudis, assajos TRT, sondejos i simulacions prèvies a la realització del disseny de la instal·lació. 

g) La inversió en equips i materials efectuada. 

h) Els costos de redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d'aquestes ajudes. 

i) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions. Es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que el sol·licitant de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació davant l'òrgan instructor de la realització de les actuacions que conformen el projecte. El cost elegible màxim total admés per a sufragar les despeses de gestió de la justificació de la realització de les actuacions no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. 
j) L'assessorament tècnic especialitzat per al manteniment i conservació de les instal·lacions amb vista a la disminució de consums energètics i costos. 

k) Informes que acrediten l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda, emesos per un organisme de control o entitat de control. 

l) Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació subvencionable. 

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA, podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial. 

 

No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors, ni que haja sigut facturat al sol·licitant de l'ajuda amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud corresponent, amb l'excepció determinada en l'article 3.3 de la  convocatòria d'ajudes 

 

Presentació de sol·licituds: fins al 31 de desembre de 2023.  

 

Enllaç de tramitació i més informació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EXPLOTACIONS AGROP