Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

18 de sep de 2023

 

Persones beneficiàries: PIME i gran empresa del sector industrial (CNAE del 07 a l'11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció haurà de realitzar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

 

Actuacions susceptibles de suport: Les actuacions objecte d'ajuda hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la seua situació de partida, i han d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies: 

•    Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials

Substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes. 
 

•    Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energètica

Implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes. 

La millora de l'eficiència energètica, per la implantació d'un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesurament de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de la instal·lació, reducció dels consums d'energia final i de costos, disminució d'emissions i per a proporcionar la informació de forma ràpida i precisa, necessària per a la gestió energètica de la instal·lació. 

 

Cobertura:  

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascuna de les actuacions, la menor de les següents: 

a) El 30% de la inversió elegible del projecte. 

b) La quantia màxima que s'estableix per a actuacions d'eficiència energètica en l'article 38 Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents: 

- Gran empresa: 35% 
- Mitjana empresa: 45% 
- Xicoteta empresa: 55% 

c) Un màxim de 1,5 milions d'euros per projecte. 

 

Inversió elegible: 

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Es determinaran de la següent manera: 

– quan els costos de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb l'eficiència energètica seran subvencionables; 
– en els altres casos, els costos de la inversió en eficiència energètica es determinaran per referència a una inversió similar (d'ara en avant inversió de referència), que implique menor eficiència energètica, que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costos de totes dues inversions determinarà el cost relacionat amb l'eficiència energètica i serà el cost subvencionable. 

Es considera inversió elegible

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia. 
– Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior. 
– En el cas que el projecte d'estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal·lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l'Estació de Regulació i Mesura, i/o la instal·lació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, no sent susceptible de suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol altre combustible renovable. 
–  L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa. 
– Els costos d'execució de l'obra civil fins a un màxim del 20% de la inversió elegible descomptant aquesta partida. 
– Els costos de transport. 
– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades. 

No es considera inversió elegible

– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats (excepte si és susceptible de recuperació o compensació) i, en general, qualsevol impost pagat. 
– Els costos propis (personal, funcionament o despeses generals). 
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys. 
– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà. 
– Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions. 
– En el cas que existisca canvi de combustible, el cost de portar l'escomesa de gas natural fins a l'empresa/entitat, ni els comptadors. 
– Totes aquelles despeses que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius d'estalvi del projecte i que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat d'eficiència energètica, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia. 
– Cap cost d'execució de l'actuació que haja sigut facturat al destinatari últim de les ajudes amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda entenent per tal la data de registre de la sol·licitud en l'aplicació informàtica. 
– Les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions substituïsquen a altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i en el cas de major capacitat industrial, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. Tampoc es consideraran elegibles les instal·lacions de cogeneració. 
– En el cas d'empreses que no siguen PIME, l'auditoria energètica que hagen realitzat com a conseqüència de l'obligació imposada per l'article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, transposada per Reial decret 56/2016, que obliga a la seua realització a tot tardar el 5 de desembre de 2015 i com a mínim cada quatre (4) anys a partir de la data de la seua realització. 

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros, tant per a l'actuació 1, “Millora de la tecnologia en equips i processos industrials”, com per a l'actuació 2, “Implantació de sistemes de gestió energètica” 

 
Límit de sol·licitud: 30/06/2024 o esgotament pressupostari 

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2019/08/02/pdf/2019_7883.pdf 

Enllaç de tramitació i més informació: https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/ajudes-estalvi-i-eficiencia-energetica-energies-renovables-i-autoconsum-sol-licitud-oberta/53517-ajudes-eficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-2019