Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible- MOVES III Vehicles

18 de sep de 2023

Entitats beneficiàries

a) Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili d'activitat a la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència a la Comunitat Valenciana. 

c) Les comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana. 

d) Les persones jurídiques i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla en la Comunitat. També seran elegibles les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de les quals comence per V. 

e) Les entitats locals i el sector públic institucional, sempre que no exerceixen activitats econòmiques (si no, apartat d). 

Actuacions subvencionables: 

- L 'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lesing financer o arrendament per rènting (lesing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l'ajuda, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de rènting. 

- La data de factura de compravenda i data de matriculació haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021, i en el cas de persones jurídiques i entitats públiques amb activitat econòmica, posterior a la data de registre de la sol·licitud. 

- Els vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e, amb fins a dotze mesos d'antiguitat (vehicles de demostració), comptada des de la seva primera matriculació fins a la data de la factura de compravenda o data de registre de sol·licitud. La titularitat serà d'un concessionari o punt de venda del fabricant/importador. Es podran vendre un màxim de 90 vehicles de demostració per concessionari. 

- Vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e, amb fins a dotze mesos d'antiguitat (vehicles seminous), comptada des de la seva primera matriculació fins a la data de la factura de compravenda o data de registre de sol·licitud. La primera titularitat haurà de ser del mateix fabricant (Grup CNAE 291) o d'una empresa de rènting o empresa de 'rent a car' (Grup CNAE 771). En aquest cas, el vehicle haurà d'haver estat adquirit pels titulars esmentats com a vehicle nou al fabricant o importador. S'estableix un màxim de 250 vehicles seminous de la mateixa titularitat. 

- Els vehicles pertanyeran a alguna de les categories següents: turismes M1, furgonetes o camions lleugers N1, quadricicles lleugers L6e, quadricicles pesants L7e, motocicletes L3e, L4e, L5e. Han de figurar a la Base de Vehicles de l' IDAE, http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III, i complir uns requisits. 

Característiques de l' ajuda: 

 

Ajuda addicional del 10% per a certs casos dels següents beneficiaris: persones amb mobilitat reduïda, habitants de municipis de menys de 5.000 habitants i serveis de taxi i vehicle de transport amb conductor (VTC). No són acumulables. 

El nombre de vehicles màxim per persona o entitat beneficiària serà el següent: 

- Persones físiques: 1 vehicle. 

- Autònoms: segons el Reglament de 'minimis' (Reglament (n 1407 2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013) no més de 200.000 euros en l'exercici actual i en els dos exercicis anteriors. 

- Resta de beneficiaris: 250 vehicles/any. 

Concessionari/punt de venda: 

Podran ser concessionaris/punts de venda adherits al Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana les empreses autoritzades per a la comercialització de vehicles que operen a la Comunitat Valenciana i que acrediten estar donats d'alta per a tal fi mitjançant l'epígraf de l'IAE 615.1 o 654.1, i que tinguen el seu domicili, seu social o establiment a la Comunitat,  llevat que es justifique que el vehicle a adquirir no hi té un punt de venda. 

Els concessionaris/punts de venda interessats a participar hauran de lliurar, a través de la plataforma web informativa del Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana, la fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat i la documentació especificada en el punt 2 de l'article 13 de la convocatòria d'ajudes. 

L'adhesió dels concessionaris/punts de venda finalitza al novembre de 2023. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es publicarà a l'anterior pàgina web. 

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 31/12/2023. 

Les entitats locals i entitats pertanyents al sector públic instrumental podran realitzar la sol·licitud de forma directa, mentre que la resta de sol·licitants hauran de fer-ho a través d'un concessionari adherit al programa MOVES Home (ivace.es) 

Enllaços d' interès: 

MOVES III - VEHICLES COMUNITAT VALENCIANA 2021 (ivace.es) 

Convocatòria i modificacions: 2021_7785.pdf (gva.es) ; 2022_9691.pdf (gva.es) ; 2023_7135.pdf (gva.es)