Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajudes a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb energies renovables i sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, empresarial i entitats públiques. PROGRAMA D'INCENTIUS 1, 2, 3, 5 Y 6

18 de sep de 2023

 

Modalitats: 

  • Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge. 

  • Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge. 

  • Programa d'incentius 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius. 

  • Programa d'incentius 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions i el tercer sector. 

  • Programa d'incentius 6: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial (climatització i/o aigua calenta). Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia o aerotèrmia) 

Beneficiaris: 

Per als programes d'incentius 1, 2 i 3: 

a) Persones jurídiques, persones físiques, i agrupacions de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica, que realitzen una activitat econòmica per la qual ofereixen béns o serveis en el mercat, incloent:'  

- Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada. 

- Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l' àmbit de l'energia. 

- Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016. 

b) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia. 

Per al programa d'incentius 5

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat. 

b) Les entitats locals i el sector públic institucional. 

c) Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector. 

d) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica. 

e) Comunitats de propietaris. 

f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia. 

Per al programa d' incentius 6

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat. 

b) Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat, que acrediten la posada a disposició de col·lectius vulnerables d'habitatges socials. 

c) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica. 

d) Comunitats de propietaris. 

e) Les entitats locals i del sector públic institucional. 

 

Costos elegibles: 

• Inversió en equips i materials 

• Costos d'execució de les obres i/o instal·lacions 

• Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda 

• Sistema elèctric general d'alta tensió i de baixa tensió, incloent transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució 

• Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica 

• Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament, incloent sondejos exploratoris i assajos TRT (instal·lacions geotèrmiques) 

• Obres civils. Edificacions, camps, excavacions, rases i canalitzacions, canonades, etc. 

• Desmantellament de les instal·lacions existents 

• Costos de redacció de projectes o memòries 

• Costos de direcció facultativa 

• Coordinació de Seguretat i salut 

• Costos de gestió de l'ajuda (tant de sol·licitud com de justificació) 

• Informe de l'auditor sobre el compte justificatiu 

 

ACTUACIONS NO SUBVENCIONABLES 

• IVA (excepte en les línies 5 i 6, sempre que no puga ser susceptible de recuperació) 

• Despeses pròpies 

• Estudis d'impacte ambiental i costos de visat de projectes tècnics 

• Qualssevol altres despeses de promoció 

• Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d'avals i/o fiances, multes, taxes o tributs 

• Qualsevol despesa associada a gestions, contractacions, consultes o tràmits administratius 

• Cost d'adquisició o arrendament de terrenys 

• Assegurances 

• Vigilància i seguretat 

• Adequacions, remodelacions o execucions d'altres línies elèctriques diferents de les exclusives per fer viable l'evacuació de l'energia 

• Adequació d'accessos (carreteres i camins) 

• Costos financers 

 

Presentació de sol·licituds: fins al 31 de desembre de 2023.  

Atès el caràcter incentivador de les ajudes, per a les entitats beneficiàries dels programes 1, 2 i 3, només s' admetran actuacions per part dels destinataris últims dels ajuts iniciats amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.  

Per a les entitats beneficiàries dels programes d' incentius 5 i 6, només s' admetran actuacions iniciades amb posterioritat a 30 de juny de 2021. 

 

Enllaços bases reguladores i modificacióhttps://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/17/377 

Enllaços convocatòria i modificació:   2021_9858.pdf (gva.es);  2022_6852.pdf (gva.es);  

Enllaç de tramitació i més informació: AJUDES A L'AUTOCONSUM I L'EMMAGATZEMATGE, AMB FONTS D'ENERGIA RENOVABLE, I A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES TÈRMICS RENOVABLES (ivace.es)