Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics- MOVES III Infraestructura

19 de sep de 2023

Persones beneficiàries:  

 • Els professionals autònoms, donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. No podran accedir a aquestes ajudes els autònoms donats d'alta en les activitats de producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura, i en la producció primària de productes agrícoles. 

 • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya. 

 • Les comunitats de propietaris

 • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. També seran elegibles les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de les quals comence per V. 

 • Les entitats locals i el sector públic institucional que realitzen la seua activitat a la Comunitat Valenciana, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals ofereixen béns i serveis en el mercat, en el qual cas es consideraran incloses en l'anterior apartat. 

Actuacions recolzables: els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, seran subvencionables les canalitzacions necessàries per disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per dotar de recàrrega intel·ligent la recàrrega vinculada de vehicle elèctric. 

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant d' accés públic com d'ús privat i podrà estar destinada als usos següents: 

 1. Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars. 

 1. Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.). 

 1. Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei a la seva pròpia flota. 

 1. Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei als seus treballadors i clients. 

 1. Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans. 

 1. Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres. 

Els sistemes de recàrrega es classificaran, segons la seva potència, de la manera següent: 

 • Sistema de recàrrega vinculat: Potència inferior a 7 kW. 

 • Sistema de recàrrega convencional: Potència igual a més de 7 kW, i inferior a 15 kW. 

 • Sistema de càrrega semiràpida: potència igual a 15 kW i inferior a 40 kW. 

 • Sistema de càrrega ràpida: potència igual a superior a 40 kW i inferior a 100 kW. 

 • Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 kW. 

(Si existeixen diferents potències en un mateix sistema, aquest es classificarà segons la potència màxima). 

Cost subvencionable:  

 • El cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitja tensió, necessaris per connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d'electricitat. 

 • Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l'estació de recàrrega.  

 • El sistema de pagament integrat a l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat. 

 • L'obra civil, l'adequació de terrenys o carreteres, els costos d'instal·lació i costos per permisos relacionats i necessaris. 

 • Els costos d'enginyeria i direcció d'obra. 

 • En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.) de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d'aparcament. 

 • També seran elegibles els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics, així com instal·lacions de telecomunicacions, internet, 3G, 4G o sistemes similars que permeten garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitze les necessitats d'un augment de la potència elèctrica contractada. 

 • L'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació. 

El període subvencionable de despeses és, per a les persones jurídiques amb NIF amb lletra A, B, C, D, E, F, G, J, R, V o W, i les entitats públiques amb activitat econòmica, a partir de la presentació de la sol·licitud. I per a persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat econòmica, per a despeses efectuades després del 9 d'abril de 2021. 

Quantia de les ajudes: 

Els límits de les ajudes per tipus de beneficiari són: 

- Particulars i professionals autònoms: 5.000€/ expedient. A més, els professionals autònoms tindran en compte el reglament de 'mínimis'. 

- Empreses, Administració, comunitat de propietaris: 800.000€/expedient. 

- En cap cas a un mateix destinatari últim se li podrà concedir més de 2,5 Milions € durant la vigència de la convocatòria. 

Termini de sol·licituds: fins a 31 de desembre de 2023

Enllaços d' interès: 

Convocatòria i correcció d'errors: 2021_8200.pdf (gva.es); Correccin-errors-Convocatòria-MOVES-III-Infraestructura-CV-2021_DOGV.pdf (ivace.es) 

Web IVACE: MOVES III RECÀRREGA (ivace.es)  (Per al model de sol·licitud, documentació i informació) 

Registre telemàtic GVA: MOVES III - INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA - GVA.ES - Generalitat Valenciana