Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

AJUDES INSTAL·LACIONS RENOVABLES TÈRMIQUES EN DIFERENTS SECTORS DE L'ECONOMIA

18 de sep de 2023

 

 


Empreses beneficiàries: Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones físiques amb activitat econòmica, les persones jurídiques, entitats del sector públic, agrupacions, associacions, consorcis i qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica. 

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

 

Actuacions subvencionables

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que es corresponen, respectivament amb els programes d'incentius que seguidament s'especifiquen: 

a) Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent el sector residencial. 

b) Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic. 

 

Energia Solar Tèrmica 

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics (captadors d'aire, de concentració, captadors plans, híbrids, tubs de buit, etc.),. 

 

Aplicacions: 

 
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS). 
• Calefacció o refrigeració. 
• Climatització de piscines 
• Calfament d'aigua per a processos productius 
• Aplicacions de refrigeració. 

 

Energia geotèrmica, aerotèrmica i hidrotèrmica 

Instal·lacions per a l'aprofitament d'energia geotèrmica, hidrotèrmica i aerotèrmica. 

 

Aplicacions: 
 

• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS). 
• Calefacció o refrigeració. 
• Climatització de piscines 
• Calfament d'aigua per a processos productius 
• Aplicacions de refrigeració. 

 

Biomassa 

Instal·lacions per a l'aprofitament de la biomassa 

Aplicacions: 

 
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS). 
• Calefacció o refrigeració. 
• Climatització de piscines 
• Calfament d'aigua per a processos productius 
• Aplicacions de refrigeració. 

 

Microxarxes de districte de calor i/o fred 

 

Instal·lacions per a l'aprofitament de les xarxes de districte 

 

Aplicacions: 
 

• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS). 
• Calefacció o refrigeració. 
• Climatització de piscines. 
• Calfament d'aigua per a processos productius. 
• Aplicacions de refrigeració. 

 

 

Tipus d'ajuda: 

L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que poguera correspondre en cada cas: 

Ajuda base 

Per al Programa d'incentius 1, l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 35 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables. La intensitat d'ajuda s'incrementarà en 10 punts percentuals en el cas dels ajuts concedits a xicotetes empreses i en 5 punts percentuals si les ajudes van destinats a mitjanes empreses. 

Per al Programa d'incentius 2, l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables. 

Ajuda addicional 

L'Ajuda Base pot complementar-se amb una Ajuda Addicional per repte demogràfic. La incorporació de l'Ajuda Addicional es realitzarà per a tots dos programes sumant 5 punts percentuals al percentatge aplicable per Ajuda Base en cas. S'entén per municipis de repte demogràfic aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants. 

En cap cas les ajudes concedides a una mateixa empresa i un mateix projecte podran superar els 15 milions d'euros. 

 

Costos subvencionables 

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació, si escau. 

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. 

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda. 

d) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció. Aquests equips hauran de ser propietat del beneficiari de l'ajuda i estar vinculats a l'actuació objecte d'ajuda. 

e) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte, com ara, reforç de coberta o substitució d'aquesta en la part proporcional de la coberta que siga ocupada per la instal·lació de producció, si és el cas. Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les següents partides: edificacions necessàries per al projecte, campes, excavacions, rases i canalitzacions i canonades, ajudes d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, adaptacions de sales de màquines, vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis de control, plataformes de muntatge, instal·lacions temporals, restauració i mesures mediambientals correctores després de les obres. 

f) La distribució interior i equips terminals seran elegibles en instal·lacions de bomba de calor sempre que s'instal·len equips terminals d'alta eficiència com a radiadors de baixa temperatura, sòl radiant o ventiloconvectors. 

g) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament, es consideren costos elegibles sempre que es complisca la condició que almenys el 70% (en pes net) dels residus de construcció i demolició generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparen per a la reutilització, el reciclatge i la valorització d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquen demolició, s'inclourà la pràctica de demolició selectiva. 

h) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. 

i) Els costos de la direcció facultativa relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. 

j) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. 

k) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que l'entitat sol·licitant o beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. Perquè tals despeses s'admeten com a cost elegible, hauran de reflectir-se en el pressupost inclòs en la sol·licitud d'ajuda i justificar-se, juntament amb la resta de despeses de l'actuació, mitjançant contracte, factures i justificants de pagament. Només seran elegibles les despeses de gestió que no superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 euros per expedient. 

l) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que l'entitat beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació de la realització de les actuacions que conformen el projecte. 

m) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu. 

n) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'article 5.5 de la resolució de convocatòria. 

En el cas de la geotèrmia, es consideraran elegibles l'obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries, així com el cost de la realització dels estudis, assajos, sondejos i simulacions preliminars prèvies a la realització del disseny de la instal·lació, excavacions, fonamentacions, rases, urbanització i altres elements necessaris per a la seua explotació. 

En el cas de la biomassa, es consideraran elegibles els equips i sistemes per a descàrrega, moviment i emmagatzematge del combustible. 

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats k), l) i m) no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa. 

 

 

Presentació de sol·licituds: fins al 31 de desembre de 2023.  

 

Enllaç de tramitació i més informació: AJUDES INSTAL·LACIONS RENOVABLES TÈRMIQUES EN DIFERENTS SECTORS DE L'ECONOMIA 2022 (ivace.es)