Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajudes per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge (Programa d'incentius 4)

18 de sep de 2023

Beneficiaris de les ajudes:

 • Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis al mercat.

 • Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i el sector públic institucional de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana.

 • Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector.

 • Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat, cas en el qual hauran d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i estaran sotmesos als requisits i límits de les ajudes de minimis.

 • Comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960.

 • Les comunitats d' energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.

 

Costos elegibles:

 • La inversió en equips i materials relacionats amb les instal·lacions d'autoconsum basades en tecnologies fotovoltaiques o eòliques, i sistemes d'emmagatzematge, si s'escau.

 • Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les instal·lacions d'autoconsum basades en tecnologies fotovoltaiques o eòliques, i sistemes d'emmagatzematge, si s'escau.

 • Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajut.

 • Sistema elèctric general d'Alta Tensió i Baixa Tensió, incloent transformadors, línia d'evacuació i sistemes i infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució.

 • Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica d' instal·lacions consumidores.

 • Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte.

 • El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament, en el cas que aplique, a l'hora de fer una instal·lació de renovables en el seu lloc, sempre que es complisca la condició que almenys el 70 % (en pes net) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats (amb exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparen per a la reutilització, el reciclatge i la valorització.

 • Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les instal·lacions d'autoconsum basades en tecnologies fotovoltaiques o eòliques, i sistemes d'emmagatzematge, si s'escau.

 • Els costos de la direcció facultativa si s' escau.

 • Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les diferents tipologies d' actuació objecte d'ajuda.

 • Els costos de gestió de la sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud.

 

Requisits de les actuacions:

 • Les actuacions es consideren subvencionables quan la seua data d'inici siga posterior al 30 de juny de 2021.

 • Les actuacions de generació renovable subvencionables inclouen tant actuacions fotovoltaiques com eòliques, en ambdós casos per a autoconsum. Per a cada tecnologia (eòlica o fotovoltaica) només serà elegible una actuació per destinatari últim de l'ajuda i per ubicació o lligades al mateix consum o consums.

 • La subvenció màxima a percebre es correspondrà amb els cinc primers MW de potència de la instal·lació. Es permet la instal·lació de potències superiors a aquest límit, però en cap cas podran percebre ajuda per la potència que supere els 5 MW indicats.

 • Només seran considerades elegibles les instal·lacions d'emmagatzematge que no superen una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge enfront de potència de generació de 2 kWh/kW. A més, hauran de comptar amb una garantia mínima de 5 anys. Les tecnologies plomo-àcid per a emmagatzematge no seran elegibles.

 • Totes les instal·lacions hauran de comptar amb un sistema de monitoratge de l'energia elèctrica produïda per la instal·lació objecte de subvenció.

 • En còmput anual, la suma de l'energia elèctrica consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació objecte d'ajuda ha de ser igual o major al 80 % de l'energia anual generada per la instal·lació.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 31 de desembre de 2023. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons.

 

Enllaç tramitació i Informació bàsica: Detall de Procediments - GVA.ES - Generalitat Valenciana

Enllaç a les Bases i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf