Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajuntament de Calp. Subvenció al sector turístic Programa Ten 2021

13 de oct de 2021

Està obert el termini per a poder sol·licitar la subvenció destinada a minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19 en les pimes, micropimes i empresaris autònoms que tinguen el seu domicili fiscal a Calp; que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l'ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en almenys el 25% respecte de la
mitjana mensual facturada en 2019
i l'activitat empresarial de la qual estiga compresa entre les següents:

 •  Oci i hostaleria
 •  Allotjament reglat
 •  Agències de Viatge i oferta receptiva
 •  Guies i empreses de turisme actiu

Queden excloses les entitats del sector públic, les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, així com qualsevol altre tipus d'agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica. Sí que podran ser persones beneficiàries, els socis i sòcies autònoms comuners de les comunitats de béns de manera individual.

Les empreses sol·licitants hauran d'haver iniciat la seua activitat anterioritat al 01 de febrer de 2019.

L'ajuda, prèvia sol·licitud de les persones o entitats beneficiàries, podrà ser fins els 6.000,00 euros per sol·licitant.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions,ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol  administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió europea o d'organismes internacionals i concedits per a la mateixa finalitat prevista.

Les empreses, hauran de mantindre la seua activitat econòmica durant almenys els sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de la concessió de la present subvenció.

Conceptes subvencionables:

 • La quota d'autònoms.
 • El lloguer mensual del local de negoci, havent de figurar com a arrendatari la persona física/jurídica sol·licitant de les ajudes.
 •  Les despeses de consultoria i assessoria.
 •  Les despeses de contractes de subministrament d'energia i aigua del local de negoci.
 •  Les despeses de servei de telefonia i internet referits necessàriament a l'activitat.
 •  Les despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat del local de negoci.
 •  Les despeses de contractes de manteniment d'equips afectes a l'activitat.
 •  Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci, havent de figurar com a titular del préstec la persona  física/ jurídica sol·licitant de l'ajuda.
 •  Les primes d'assegurances del local de negoci i/o del vehicle comercial afecte a l'activitat empresarial, havent de figurar com titular la persona física/ jurídica sol·licitant de l'ajuda.
 •  El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat.
 •  Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat havent de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l'ajuda.

Seran subvencionables els conceptes de despesa corrent enumerats amb anterioritat, abonats en el període comprés entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021 i dels mesos per a què haja sol·licitat l'ajuda.

Els conceptes subvencionables anteriors es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil i amb la documentació acreditativa del pagament.

La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució de concessió mitjançant l'aplicació dels següents criteris:

1.- Una quantitat fixa inicial de 3.000,00 euros per cada pime, micropime o autònom.
2.- Una quantitat addicional resultant de multiplicar 300 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de març de 2021 d'aquestes pimes,microempreses i autònoms.
3.- De conformitat amb l'habilitació establida en la base primera de les condicions reguladores anunciades per la Diputació Provincial, l'Ajuntament de Calp estableix que les subvencions s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible establint el  següent ordre de prioritat: en primer lloc es prioritzarà la pertinença al sector productiu de l'oci nocturn; seguidament al d'agència de viatges; posteriorment al d'oferta receptiva; li seguirà el de guies de turisme i empreses de turisme actiu; l'allotjament reglat i finalment l'hostaleria.


La tramitació de la subvenció es realitzarà a través de la seu electrònica de l'ajuntament (Sub13). 

El termini finalitza el dia 21 d'octubre.

Pot consultar les bases de la convocatòria a través d'aquest enllaç.

Per a més informació pot cridar a Creama-Calp,96583.90.33