Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

APROVACIÓ DE BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ D'AJUDES PER Al SECTOR COMERCIAL I TURÍSTIC DE MONFORTE DEL CID

30 de sep de 2020

Són beneficiaris de les ajudes establides en les presents bases les persones físiques treballadores per compte propi o autònoms, pimes i empreses del comerç minorista, activitat comercial o activitats i serveis turístics i unes altres de competència municipal que s'exercisquen en la localitat de Monforte del Cid. 

L'objecte de la present convocatòria pretén arribar a tots aquells comerços minoristes, activitat comercial o activitats i serveis turístics que han romàs oberts i han adaptat les seues instal·lacions a les mesures de seguretat recomanades i/o realitzat actuacions de *digitlización del negoci o han représ la seua activitat després de l'aixecament de la suspensió obligada pel RD 463/2020 de 14 de març.

La quantia de l'ajuda serà com a màxim de 700€ per a activitats de restauració i 450€ per a la resta d'activitats. Quantia màxima: 80.100€ aplicació pressupostària 4311 47901. La quantia assenyalada pot ser incrementada prèvia habilitació del crèdit necessari sense precisar nova convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (es publica el dia 30 de setembre de 2020).

Més info: http://www.monfortedelcid.es/aprobacion-de-bases-reguladoras-y-convocatoria-para-la-concesion-de-ayudas-para-el-sector-comercial-y-turistico-de-monforte-del-cid/