Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

[ASSESSORAMENT DIGITAL A EMPRESES] COACHING DIGITAL de CAMBRA VALÈNCIA

18 de sep de 2023

Els requisits per a ser destinatari del Programa són:


▪ Ser una pime, segons la definició arreplegada en l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (http://www.boe.es/doue/2014/187/l00001- 00078.pdf ) o autònom.


▪ Estar donada d'alta en el Cens IAE, a algun dels següents sectors:
-Comerç minorista: Empreses donades d'alta en el Cens del CNAE-2009 Grup 47 o que estiguen donades d'alta en l'IAE en els epígrafs 64, 65 o 66, de la Secció Primera de l'Annex I del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, exceptuant els CNAE 4726, 473, 4773 i els IAE 646, 647.5; 652.1; 654 i 655.
- Empreses artesanes: De qualsevol sector d'activitat, però hauran de comptar amb el Document de Qualificació Artesana (D.C.A.) en vigor emès per la Generalitat Valenciana i estar inscrit en el Directori d'indústries artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
▪ En el cas d'empreses del comerç minorista, comptar amb, almenys, un punt de venda físic o establiment permanent.
▪ No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o normativa aplicable en la matèria pròpia de la Comunitat Autònoma corresponent.
▪ Tenir el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de València. En el cas que una empresa posseïsca diverses seus, centres productius, delegacions, sucursals, etc. el centre destinatari i directament beneficiari ha d'estar situat en algun dels municipis anteriorment citat.
▪ Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. ▪ Potencial de millora de la seua competitivitat
▪ No haver participat en el programa, rebent el servei de coaching digital, amb posterioritat al 31/12/2015. ▪ Complir la totalitat dels requisits exigits en la present convocatòria.


Convocatòria 2023


CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE COACHING DIGITAL per a la prestació de serveis Coaching Digital a les petites i mitjanes empreses del comerç i l'artesania de València, finançat per la Generalitat Valenciana.


• Formulari d'inscripció al Coaching Digital – Pla d'Innovació i Sostenibilitat Comercial 2023
• • Formulari Declaració de minimis de les empreses sol·licitants Coaching Digital


Per a sol·licitar la participació enviar el formulari d'inscripció al Coaching Digital i Declaració de minimis emplenada i signada a cinterior@camaravalencia.com


CONTACTE:
Poden dirigir-se les consultes a: cinterior@camaravalencia.com Telèfon: 96310 3900