Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Creama informa de les ajudes en matèria d’artesania per la Covid-19.

22 de feb de 2021

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes:

1. Els artesans, artesanes i les pimes artesanes, que estiguen inclosos en algun dels oficis recollits en l’annex II de les bases, i complisquen els següents requisits:

  • Estar, en la data de sol·licitud de l’ajuda, en possessió del document de qualificació artesana (DQA) o en condicions d’obtindre’l en la data de finalització del termini de sol·licitud.
  • Exercir la seua activitat en la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de març de 2020.
  • Haver patit una reducció d’almenys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a l’exercici 2019.

2. Les persones beneficiàries no hauran d’incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’apartat 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Les persones i empreses a què se'ls concedisquen les ajudes hauran de mantindre l'activitat artesana durant almenys 12 mesos, a comptar del dia de la concessió de la subvenció.

Oficis:

Els oficis subvencionables són: Ventaller/a, Espardenyer/a, artista faller/a i foguerer/a, bastoner/a, brodador/a, boter/a, calceter/a, camiser/a a mida, cerer/a, constructor/a d’instruments de corda, vent i percussió, cotillaire, estampador/a de teles, daurador/a, encastador/a, fabricant de mobles i altres objectes de vímet, canya, palma i similars, florista artesà o artesana, ganxeter/a, baster/a, llander/a, joier/a, maquetista, modista a mida, orfebre, pelleter a mida, escrivà/ana, pirotècnic/a, argenter/a, repujador/a de cuir, repujador/a de metalls, sastre/a a mida, barreter/a a mida, teixidor/a, tintorer/a artesà o artesana, sabater/a a mida, bunyoler/a xurrer/a artesà o artesana.

Quantia:

L’import de la quantia màxima a percebre serà de 7.000 €. Només es concedirà una ajuda per empresa.

Règim de compatibilitat

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte https://sede.gva.es/va/

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en CREAMA Benissa telefonant al 965732100 o al correu electrònic jribes@creama.org.