Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

PROGRAMA D'ENERGIES RENOVABLES 2023

18 de sep de 2023

 

Objecte: L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a l’explotació dels recursos energètics renovables en la Comunitat Valenciana. 

 
Persones beneficiàries: Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport. 

No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (EIXE), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic al fer-ho, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari. 

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/a individual només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o de vivenda. 

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

 

Actuacions subvencionables:  

Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa 

Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l'única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic. 

Aplicacions: 
• Tractament en camp (astellat i/o empacat). 
• Maquinària específica per al tractament de la biomassa, per al seu ús energètic, en camp a fi de facilitar la seua recollida i transport de manera que es reduïsquen els costos associats al transport de la mateixa. 
• Maquinària de curta i processadores, incloent els seus accessoris (capçals, grapes, etc…), així com *compactadoras, sempre que s'apliquen exclusivament a projectes de recollida de biomassa per a ús energètic. 

• Plantes de fabricació de pellets/briquetes. 
• Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa. 

Rang energètic: qualsevol. 

 

Cobertura:  

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre. 

S'estableix un màxim d'ajuda de 200.000 euros per projecte. 

 

Costos subvencionables: 

Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu d'utilització de les energies renovables. 

En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació dels d'una instal·lació convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada. 

 
Límit de sol·licitud: fins al 3 de novembre de 2023 

 

Convocatòria: 2023_8106.pdf (gva.es) 

Enllaç de tramitació i més informació: PROGRAMA D'ENERGIES RENOVABLES 2023 (ivace.es)