Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES EMPRESES

18 de sep de 2023

Empreses beneficiàries: Podrà acollir a aquestes ajudes qualsevol empresa o entitat que exercisca la seua activitat dins d'un CNAE inclòs en un dels grups següents: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. No podran ser beneficiàries les administracions públiques, excepte el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ni les empreses de serveis energètics 
 

Actuacions subvencionables: 

Les actuacions que podran ser objecte d'ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d'energia i d'emissions de CO2 quantificables, i que es justifiquen documentalment. Així mateix, hauran de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD). 

El ràtio econòmic-energètic mínim serà de 150 tep/M€ (estalvi d'energia primària anual/inversió elegible). 

El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012. 

Podran ser amb caràcter orientatiu les següents: 

– Substitució d'equips i instal·lacions consumidores d'energia per equips i instal·lacions que gasten tecnologies d'alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO?. Seran susceptibles de suport tant la substitució d'equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d'energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.). 

– Recuperació de calors residuals. 

– Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d'alta eficiència energètica en equips, etc. 

– Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa. 

– Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de refrigeració. 

– Substitució d'aparells de refrigeració i armaris de conservació refrigerats professionals, per uns altres d'alta eficiència energètica. 

–  Sistemes d'automatització i control. 

– Projectes de millora energètica de la il·luminació que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

– Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). En aquest cas, els nous equips han de ser d'alta eficiència energètica i comptar amb la Millor Tecnologia Disponible (MTD). 

– Projectes de millora de l'envolupant tèrmica de recintes climatitzats que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

En qualsevol cas, els equips adquirits hauran de ser nous. 

 

No seran subvencionables, entre altres, les següents actuacions: 

– Projectes que suposen un augment del consum de combustibles fòssils, excepte la cogeneració d'alta eficiència definida segons el Reial decret 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració. 

– Implantació d'equips el propòsit dels quals siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no l'aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d'harmònics, bateries de condensadors, etc. Solament es donaran suport a aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l'estalvi d'energia. A més, en aquest cas, s'haurà d'aportar un certificat d'un laboratori acreditat que confirme l'estalvi calculat. 

– Projectes d'estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents als CNAE no inclosos en l'article 7 d'aquesta convocatòria. 

– Instal·lacions d'evacuació de la calor dels equips a l'exterior per a augmentar el rendiment dels mateixos o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal·lacions, independentment de si genera o no estalvi d'energia. 

– Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant a l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport dels mateixos fora de l'empresa. Tampoc no seran susceptibles de suport els carregadors elèctrics per a aquesta mena de vehicles, ni la substitució de bateries. 

- No seran subvencionables els projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, de reforma de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació en edificis d'ús terciari no industrials, en els quals s'haja de complir la IT 1.1.4.1.2 del RITE. 

El projecte objecte de subvenció s'haurà de radicar en el territori de la Comunitat Valenciana. 

 

Tipus d'ajuda: 

Subvenció a fons perdut amb una quantia màxima del 35% del cost subvencionable, podent incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites empreses o a les activitats no econòmiques que desenvolupen entitats i institucions sense ànim de lucre, amb un màxim de 300.000 € per projecte. 

 

Costos subvencionables: 

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda. 

Es considera inversió elegible del projecte: 

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia. 

– Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior. 

– L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa. 

– Els costos d'execució de l'obra civil estrictament necessaris per a la realització del projecte. 

– Els costos de transport. 

– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades 

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros. 

 

 

Presentació de sol·licituds: fins al 31 d’octubre de 2023.  

 

Enllaç de tramitació i més informació: PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES EMPRESES 2022 (ivace.es)