Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (MOVES FLOTES - 3a convocatòria)

19 de sep de 2023

 

Beneficiaris:

 • Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Xicoteta, Mitjana i Gran Empresa).

 • El sector públic institucional.

 • No podran ser beneficiaris els concessionaris o punts de venda amb l'epígraf de la secció primera de les tarifes de l' IAE 615.1 o el 654.1.

Característiques de l' ajuda i actuacions elegibles:

(Annex I de l'Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre)

Seran elegibles els projectes integrals de renovació de flota, que incloguen almenys, l'Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible (Actuació 1), podent també recollir iniciatives de “Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments de l'empresa o entitat sol·licitant” (Actuació 2), i “Actuacions de Transformació de la flota cap a l'electrificació” (Actuació 3).

 • Actuació 1. Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible: l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per leasing financer o arrendament per rènting (també anomenat leasing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de l'ajuda, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom d'aquesta empresa.

S'estableix un màxim de 500 vehicles objecte d'ajuda per sol·licitud i d'un mínim de 10 vehicles per sol·licitud.

Seran elegibles els vehicles nous elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1 i L matriculats per primera vegada a Espanya, així com els elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e que no siguen nous i tinguen una antiguitat màxima de fins a 12 mesos, comptada des de la seva primera matriculació a Espanya, fins a la data de registre de sol·licitud, sempre que aquest vehicle no haja estat objecte d'una ajuda anterior pel titular o titulars anteriors.

No podran ser incentivats els turismes i furgonetes (vehicles M1 i N1) les emissions dels quals siguen superiors a 50 gCO2/km i els vehicles de categoria L (quadricicles, motos i ciclomotors) de més de 0 gCO2/km.

Les adquisicions de vehicles per rènting només podran ser objecte d' ajut si el contracte d' arrendament té una durada mínima de dos anys i és posterior a la sol·licitud de l'ajuda. L'arrendatari és el destinatari últim de l'ajuda que s'atorgue.

 • Actuació 2. Instal·lació de punts de recàrrega a l'aparcament de la flota, com a part del projecte d'electrificació de l'empresa: els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa. Hauran de ser predominantment d' ús privat de la flota que es renova.

El nombre de punts de recàrrega incentivats no podrà ser superior al nombre de vehicles incentivats.

Es consideren com a costos subvencionables el projecte, l'obra civil, els costos d'enginyeria i direcció d'obra, el cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, inclòs en el seu cas, el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitja tensió, necessaris per connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d'electricitat, els costos d'instal·lació i costos per permisos relacionats i necessaris. Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, cas d'existir, seran elegibles únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l'estació de recàrrega. També es considerarà subvencionable, cas d'existir, el sistema de gestió, control i seguretat.

No es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als usuaris finals, generalment en règim de lloguer

 • Actuació 3. Costos de transformació de la flota cap a l'electrificació:

 1. Cost d'adquisició i implantació de sistema de gestió de la flota o adaptació de l'existent, que permeta, entre d'altres, digitalitzar el control de rutes o gestionar la recàrrega, així com formació en el seu ús del personal de l'empresa sol·licitant de l'ajuda.

 1. Cost en impartició de cursos de formació de conductors de l'empresa sol·licitant per a una conducció eficient de la flota elèctrica.

S'estableix un límit màxim d'ajuda te 60.000 €.

Costos subvencionables:

 • el sobrecost d'adquisició dels vehicles elèctrics sobre els de combustió.

 • l'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.

 • costos de direcció facultativa.

 • els costos d'execució de l'obra civil (Actuació 2) sempre que no supere el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions, si s'escau.

 • els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, així com programes de programari.

 • els costos de la gestió de la sol·licitud i de la justificació dels ajuts, fins a un límit màxim de 10.000 euros.

No es consideraran costos subvencionables:

a) Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d'avals i/o fiances, multes, taxes, impostos o tributs.

b) Qualssevol despeses associades a gestions, contractacions, consultes o tràmits administratius, tot i ser necessaris per a l'obtenció de permisos o llicències.

c) Cost d'adquisició o arrendament de terrenys utilitzats per al projecte.

d) Assegurances subscrites pel sol·licitant.

e) La vigilància i seguretat durant l'execució de l' obra fins a la data de posada en marxa.

f) Qualssevol costos financers.

Quantia dels ajuts:

Per a l'actuació 1, la quantia dels ajuts varia segons el tipus de beneficiari, la tipologia de vehicle i la seva motorització i de si es realitza desballestament d'un altre vehicle (Taula Annex III Ordre de Bases).

Per a les actuacions 2 i 3: 40% dels costos subvencionables, podent-se incrementar un 10% per a mitjanes empreses i un 20% per a micro o xicotetes empreses.

Termini d'execució: 18 mesos des de la concessió de l'ajuda.

Termini de sol·licituds: des de les 9:00 h del dia 12 de setembre fins a les 14:00 hores del dia 18 d'octubre de 2023 a través del sistema telemàtic del portal d'ajudes de la seu electrònica de l'IDAE. https://sede.idae.gob.es/

Atès l'efecte incentivador de les ajudes, només seran elegibles els projectes o actuacions l'execució dels quals s'inicie en data posterior a la sol·licitud de l'ajuda.

Enllaços d'interès: