Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Taxa d´ocupació de la vía pùblica amb taules i cadires per a 2020.

28 de sep de 2020

Aprovats per Resolució núm. 1956 de l'Alcaldia d'aquesta mateixa data, el padró corresponent a la Taxa Ocupació Via *PúblicaMesas i Cadires, exercici 2020, en compliment del que es disposa en l'article 124.3 de la Llei General Tributària, i article 42 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs Locals, queden exposats al públic interessat per termini de quinze dies hàbils en les Oficines d'aquest Ajuntament, carrer Milagrosa 17, comptats des del següent al de la seua publicació, a l'efecte del seu examen i formulació en el seu cas de les oportunes reclamacions.

Enllaç anunci