Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

BASES COMPRA I GUANYA

05 de oct de 2020

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CAMPANYA.

 

La situació econòmica del comerç, l'hostaleria i els serveis de Novelda, s'ha vist directament afectada per la crisi sanitària provocada pel brot de Covid-19. L'Ajuntament de Novelda va aprovar el pla “Reactivem Novelda”, amb la finalitat d'establir mesures encaminades a millorar la situació per la qual travessen les empreses locals.

 

La prioritat municipal actual és la de donar suport al teixit productiu de Novelda, per la qual cosa s'han establit mecanismes que incidisquen directament en la injecció de liquiditat pressupostària, i en el consum local.

 

En aquest sentit, la campanya “Compra i guanya”, pretén potenciar les compres en el municipi de Novelda, fent costat a les llars i als establiments que participen, mitjançant la generació de crèdit municipal per a fomentar la reactivació econòmica i el consum.

 

La campanya pot ajudar també a fidelitzar i a captar nova clientela, així com sensibilitzar als consumidors de la importància de realitzar la seua compra en el comerç local de Novelda.

 

SEGONA.- ENTITAT ORGANITZADORA.

 

Aquesta campanya està organitzada per l'Excm. Ajuntament de Novelda, a través de la Regidoria de Consum, Comerç i Mercat, i l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC).

 

TERCERA.- ACCIÓ PROMOCIONAL.

 

La campanya contempla la possibilitat de realitzar una acció promocional forta, que ajude a la difusió d'aquesta, i que llance el missatge de la necessitat de comprar i consumir en els establiments de Novelda.

 

Per cada compra que es realitze en un establiment de Novelda adherit a la campanya, per un import superior als 20 €, l'establiment oferirà una targeta “Compra i guanya”, en el qual es podrà optar als premis a canviar.

 

Hauran targetes “Compra i guanya” amb premis, que equivaldran a descomptes a canviar en els establiments participants en la campanya, per valor de 15, 30 i 50 €.

 

QUARTA.- ESTABLIMENTS PARTICIPANTS.

 

Podran participar en aquesta campanya les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que siguen persones autònomes, microempreses o petites empreses de les definides per l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i duguen a terme les activitats empresarials de caràcter comercial o hostaler, en el terme municipal de Novelda.

 

Les sol·licituds podran ser presentades telemàticament fins a les 23.59 h. del 14 d'octubre de 2020 presentaran a través de la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament de Novelda (https://sede.novelda.es), mitjançant Instància General a la qual se li acompanyarà el corresponent imprés normalitzat (Sol·licitud de participació), que es podrà obtindre prèviament en el mail afic@novelda.es.

 

La sol·licitud es podrà realitzar també presencialment fins a les 13 hores del 14 d'octubre de 2020 en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (Registre General – Plaza d'Espanya, 1).

 

Només es podrà presentar una sol·licitud per establiment.

 

CINQUENA.- BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA.

 

Seran beneficiàries finals d'aquestes promocions, totes les persones majors d'edat que realitzen compres en algun dels comerços adherits a la campanya “Compra i guanya”.

 

Resultaran beneficiaris dels imports gastats i justificats els establiments degudament inscrits. Cada establiment farà lliurament d'una o diverses targetes “Compra i guanya”, a la clientela que realitze compres durant el període que dure la campanya. Serà indispensable realitzar una compra mínima de 20 € en qualsevol dels establiments de Novelda adherits a la promoció.

 

SEXTA.- DURACIÓ I ÀMBIT.

 

La campanya es desenvoluparà entre el 2 de novembre i el 7 de desembre de 2020 (tots dos inclosos). Després d'aquesta data, les targetes “Compra i guanya” seran inutilitzables i no reembossables.

L'Excm. Ajuntament de Novelda es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la duració de la promoció en qualsevol moment anterior a la seua finalització, sempre que existisquen causes que així ho justifiquen.

Així mateix, l'Ajuntament de Novelda es reserva el dret a evitar que sobre aquesta acció s'establisquen sistemes d'especulació o de negoci. A tal fi podrà exercitar les accions administratives i legals que estime oportunes.

 

SETENA.- DESCRIPCIÓ DE LES TARGETES “COMPRA I GUANYA” I PREMIS CORRESPONENTS.

 

Les targetes objecte de l'actuació promocional estan classificats per:

 

• Targetes “Compra i *guanya” amb descomptes.

 

Hi haurà 3 tipus de targetes: “Descomptes de 15 €”, “Descomptes de 30 €”, i “Descomptes de 50 €”.

 

◦ Les targetes no seran acumulables.

◦ Tindran validesa fins a la data de finalització de la campanya.

◦ Serviran per a canviar en una pròxima compra, únicament en l'establiment que figure en la targeta. (La quantia total municipal de la campanya, es dividirà de manera proporcional entre els establiments participants, de manera que tots els negocis optaran a la mateixa quantitat total de descomptes).

 

• Targetes “Compra i guanya”, sense descompte.

 

Tindran la llegenda de: *Pots obtindre premi si seguixes comprant a Novelda. *Gràcies.”

 

OCTAVA.- OBLIGACIONS PER ALS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS EN LA PROMOCIÓ.

 

A l'efecte de realització de la campanya, l'Excm. Ajuntament de Novelda els facilitarà un cartell promocional que hauran de col·locar en l'aparador del seu establiment en un lloc visible.

 

També se'ls farà lliurament d'informació amb l'explicació del funcionament de la campanya, així com un llistat dels establiments participants en aquesta. L'establiment adherit haurà de fer difusió de la campanya entre els seus clients.

 

Les targetes que es realitzen seran repartides a parts iguals entre tots els establiments participants.

 

L'establiment es compromet a acceptar les targetes “Compra i guanya” amb descomptes que li siguen entregades per la clientela, sempre que realitzen alguna compra en el seu establiment per import superior a 20 €. En aquells casos en els quals la compra siga per un import inferior al premi de la targeta premiada, no es reembossarà la diferència, perdent-se la part no canviada.

 

Les targetes premiades quedaran en poder del titular de l'establiment en el qual hagen sigut canviades les targetes. Una vegada finalitzada la campanya, l'establiment haurà de presentar la factura emesa de la venda al costat de cadascuna de les targetes “Compra i guanya” amb descomptes. Per a això contactarà amb la AFIC (afic@novelda.es / Tel. 965 60 37 25), per a conéixer les instruccions a seguir perquè l'Excm. Ajuntament de Novelda reembosse les targetes canviades per l'establiment.

 

Important: Cal guardar les targetes premiades, perquè seran els justificants per a cobrar els diners al final de la campanya, que haurà d'anar acompanyat a més de la factura corresponent entregada al client.

Tots els establiments participants en la campanya rebran el mateix import destinat a les targetes amb descompte, i sense ells.

 

Davant qualsevol sospita de falsificació i/o ús fraudulent d'una targeta “Compra i guanya”, l'Excm. Ajuntament de Novelda es reserva el dret de retirar el mateix de la circulació i posar en marxa les mesures sancionadores pertinents. Així mateix, el comerç, davant aquesta situació, es quedarà en el seu poder la targeta objecte de sospita sense acceptar-ho com a mitjà de pagament entregant-li-ho a l'Ajuntament.

 

La participació en aquesta campanya pressuposa l'acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquestes bases i del criteri interpretatiu de l'Excm. Ajuntament de Novelda quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present promoció. L'Excm. Ajuntament de Novelda es reserva igualment el dret d'excloure de la promoció, i, per consegüent, del lliurament del premi, a aquells establiments participants que al seu entendre, hagueren participat en la mateixa de manera incorrecta.

 

NOVENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

 

Les persones participants accepten expressament complir totes i cadascuna de les bases de la present promoció. L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant de la present promoció.

 

En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases es realitzarà una interpretació atés l'esperit i finalitat per a la qual s'ha creat la promoció. Per motius raonats l'organització podrà modificar les presents bases una vegada començada la promoció.

 

Les bases estaran disponibles durant el període en el qual estiga vigent la promoció en la pàgina web: https://novelda.portaldelcomerciante.com/.

 

L'Excm. Ajuntament de Novelda es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

DÈCIMA.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

 

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'Excm. Ajuntament de Novelda l'informa que les seues dades personals obtingudes mitjançant l'emplenament de la sol·licitud a aquest programa d'ajudes seran incorporats, per al seu tractament, en un fitxer automatitzat.

 

Així mateix, se l'informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat la gestió del programa de subvencions.

 

D'acord amb el que es preveu en la citada Llei i conforme al procediment reglamentàriament establit, podran exercitar-se els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i en el seu cas, retirada del consentiment prestat, dirigint una sol·licitud a l'Excm. Ajuntament de Novelda, Registre d'Entrada, Plaza d'Espanya, 1, 03660, Novelda (Alacant/Alacant), indicant “Responsable de Protecció de Dades” o per correu electrònic dirigit a l'email dpd@novelda.es.